Phitsanulok Polytechnic College

...ชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลสถิติวิจัยด้วยเอ็กเซล...

โดย...ครูศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์ (Saksit Watchararat)
saksit2500@gmail.com

วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก (ดูประวัติ)
           
           
I. ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซลสถิติวิจัย 1,000 ตัวอย่าง...(MS-OFFICE)
 

ชื่อไฟล์

2003 2007    
  1. วิเคราะห์หากลุ่มตัวอย่าง

คลิกที่นี่

คลิกที่นี่

   
  2.1 วิเคราะห์ IOC

คลิกที่นี่

คลิกที่นี่

   
  2.2 ค่าความเหมาะสมระหว่างข้อกับจุดประสงค์ (IOA)

คลิกที่นี่

คลิกที่นี่

   
  3. วิเคราะห์ E1E2

คลิกที่นี่

คลิกที่นี่

   
  4.1 วิเคราะห์ข้อสอบ

คลิกที่นี่

คลิกที่นี่

   
  4.2 วิเคราะห์ข้อสอบการวิเคราะห์ค่า KR21 และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach alpha coefficient)   คลิกที่นี่    
  5. วิเคราะห์ข้อสอบอิงกลุ่ม

คลิกที่นี่

คลิกที่นี่

   
  6. ตรวจข้อสอบ

คลิกที่นี่

คลิกที่นี่

   
  7. ประเมินผลการเรียน

คลิกที่นี่

คลิกที่นี่

   
  8. วิเคราะห์ความถี่

คลิกที่นี่

คลิกที่นี่

   
  9. วิเคราะห์ร้อยละ

คลิกที่นี่

คลิกที่นี่

   
  10. วิเคราะห์แบบสอบถาม 3 ระดับ

คลิกที่นี่

คลิกที่นี่

   
  11. วิเคราะห์แบบสอบถาม 4 ระดับ

คลิกที่นี่

คลิกที่นี่

   
  12. วิเคราะห์แบบสอบถาม 5 ระดับ

คลิกที่นี่

คลิกที่นี่

   
  13. t-test one sample

คลิกที่นี่

คลิกที่นี่

   
  14. t-test paired

คลิกที่นี่

คลิกที่นี่

   
  15.1 t-test independent

คลิกที่นี่

คลิกที่นี่

   
  15.2.t-test independent - Levene

คลิกที่นี่

คลิกที่นี่

   
  16. one-way anova Bartlett

คลิกที่นี่

คลิกที่นี่

   
  17. two-way anova (interaction)

คลิกที่นี่

คลิกที่นี่

   
  18. การทดสอบไคสแควร์ทางเดียวแบบสัดส่วน

คลิกที่นี่

คลิกที่นี่

   
  19. การทดสอบไคสแควร์ข้อมูลสองทาง

คลิกที่นี่

คลิกที่นี่

   
  20. วิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย

คลิกที่นี่

คลิกที่นี่

   
  21. วิเคราะห์ความถดถอย 2 ตัวแปร (2x)

คลิกที่นี่

คลิกที่นี่

   
  22. วิเคราะห์ความถดถอย 3 ตัวแปร (3x)

คลิกที่นี่

คลิกที่นี่

   
  23. วิเคราะห์ความถดถอย 4 ตัวแปร (4x)

คลิกที่นี่

คลิกที่นี่

   
  24. T-score

คลิกที่นี่

คลิกที่นี่

   
           
           
II. ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซลสถิติวิจัย 10,000 ตัวอย่าง...(MS-OFFICE)
 

ชื่อไฟล์

  2007    
  1. วิเคราะห์แบบสอบถาม 3 ระดับ  

คลิกที่นี่

   
  2. วิเคราะห์แบบสอบถาม 4 ระดับ  

คลิกที่นี่

   
  3. วิเคราะห์แบบสอบถาม 5 ระดับ  

คลิกที่นี่

   
  4. t-test one sample  

คลิกที่นี่

   
  5. t-test paired  

คลิกที่นี่

   
  6.t-test independent - Levene  

คลิกที่นี่

   
  7. one-way anova Bartlett  

คลิกที่นี่

   
  8. two-way anova (interaction)  

คลิกที่นี่

   
  9. วิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย  

คลิกที่นี่

   
  10. วิเคราะห์ความถดถอย 2 ตัวแปร (2x)  

คลิกที่นี่

   
  11. วิเคราะห์ความถดถอย 3 ตัวแปร (3x)  

คลิกที่นี่

   
  12. วิเคราะห์ความถดถอย 4 ตัวแปร (4x)  

คลิกที่นี่

   
           
           
III. ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซลสถิติวิจัย...(OPEN-OFFICE)
 

ชื่อไฟล์

       
  1. วิเคราะห์หากลุ่มตัวอย่าง  

คลิกที่นี่

   
  2. วิเคราะห์ IOC  

คลิกที่นี่

   
  3 ค่าความเหมาะสมระหว่างข้อกับจุดประสงค์ (IOA)  

คลิกที่นี่

   
  4. วิเคราะห์ E1E2  

คลิกที่นี่

   
  5. วิเคราะห์ความถี่  

คลิกที่นี่

   
  6. ประเมินผลการเรียน  

คลิกที่นี่

   
  7. T-score  

คลิกที่นี่

   
  8. วิเคราะห์แบบสอบถาม 3 ระดับ  

คลิกที่นี่

   
  9. วิเคราะห์แบบสอบถาม 4 ระดับ  

คลิกที่นี่

   
  10. วิเคราะห์แบบสอบถาม 5 ระดับ  

คลิกที่นี่

   
  11. t-test one sample  

คลิกที่นี่

   
  12. t-test paired  

คลิกที่นี่

   
  13. t-test independent - Levene  

คลิกที่นี่

   
  14. one-way anova Bartlett  

คลิกที่นี่

   
  15. two-way anova (interaction)  

คลิกที่นี่

   
  16. การทดสอบไคสแควร์ทางเดียวแบบสัดส่วน  

คลิกที่นี่

   
  17. การทดสอบไคสแควร์ข้อมูลสองทาง  

คลิกที่นี่

   
  18. วิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย  

คลิกที่นี่

   
  19. วิเคราะห์ความถดถอย 2 ตัวแปร (2x)  

คลิกที่นี่

   
  20. วิเคราะห์ความถดถอย 3 ตัวแปร (3x)  

คลิกที่นี่

   
  21. วิเคราะห์ความถดถอย 4 ตัวแปร (4x)  

คลิกที่นี่

   
           
           
IV. ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซลอื่น ๆ...
 

ชื่อไฟล์

Open
Office
2007    
  1. โปรแกรมช่วยคำนวณสมรรถภาพและ BMI ของผู้เรียนด้วยเอ็กเซล

คลิกที่นี่

คลิกที่นี่

   
  2. โปรแกรมช่วยในการคำนวณเงินงวดสหกรณ์ และไฟแนนท์

คลิกที่นี่

คลิกที่นี่

   
           
           
V. ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร...(pdf)
 

ชื่อไฟล์

       
  1. การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดย..ครูศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์  

คลิกที่นี่

   
  2. วิจัยการศึกษาและวิจัยในชั้นเรียน โดย..ครูศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์  

คลิกที่นี่

   
  3. สถิติเพื่อการวิจัย โดย..ครูศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์  

คลิกที่นี่

   
  4. วิชาสถิติ (3000-1524) โดย..ครูศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์  

คลิกที่นี่

   
  5. การวิเคราะห์แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) ด้วยโปรแกรม B-Index & Non Zero-One Method Item Analysis โดย..สาคร แสงผึ้ง  

คลิกที่นี่

   
  6. การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน ด้วยโปรแกรม SPSS โดย..ผศ.นภาพร อุทยานวุฒิกุล  

คลิกที่นี่

   
  7. การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติและวิธีการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย..ดร.มนต์ชัย เทียนทอง  

คลิกที่นี่

   
  8. การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นด้วยวิธีเมทริกซ์ โดย..มหาวิทยาลัยบูรพา  

คลิกที่นี่

   
  9. การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงซ้อน โดย..มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี  

คลิกที่นี่

   
  10. การเลือกใช้ตัวทดสอบสถิติ โดย..สำนักงานสถิติแห่งชาติ  

คลิกที่นี่

   
  11. ปริญญานิพนธ์การเขียนโปรแกรมการตัดเกรดแบบ T-score ของนางสาวจิราภรณ์ จันทร์โท และนางสาวสุดารัตน์ อินทราฉัตรจามร มหาวิทยาลัยนเรศวร  

คลิกที่นี่

   
           
           
VI. ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารวิชาคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจากเว็บครูศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์...
 

ชื่อเว็บ

       
  1. วิชาคอมพิวเตอร์กับงานสำนักงาน 150 ชม. รหัส 1204-1303 โดย..ครูศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์  

คลิกที่นี่

   
  2. วิชาโปรแกรม MS-WINDOWS,MS-WORD,MS-EXCEL 150 ชม. รหัส 1204-1304 โดย..ครูศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์  

คลิกที่นี่

   
           
           

และแนะนำเว็บโปรแกรมสถิติต่าง ๆ

1. โปรแกรมทางการค้าหรือรุ่นทดลองใช้ (Demo,Trial,Shareware,Commercial) - ดาวน์โหลดคู่มือการใช้/คำแนะนำ/เอกสารจากเว็บต่าง ๆ

2. โปรแกรมฟรี (Freeware, Non-Commercial)

โปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

created...6/06/2006    last update...25/08/2015

.........วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  055-252034.........